Tanıştığımıza memnun olduk mu?

***

Geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel’in Formula1 hayatından emekliliği adına yayınladığı videoyu izlemiştim. Kendini anlatışı Kimim ben diye soruşu sonrası isminden sonra saydıkları… Ne istediğini ve “neyi istemediğini” de keşfi… yeni nesil derkenki küçük tebessümleri. Çok etkilenmiştim.
“Who am I? I am Sebastian… Kimim ben? Ben Sebastian…

***

Doğduğumuz ilk andan itibaren yüzleri tanımaya başlıyoruz. Kang Lee, ilk evrede bebeklerin yüzleri tanıyabilmesinin öğrenmelerini, adaptasyon becerilerini ve tümüyle beraber hayatta kalmalarını etkilediğini söylüyor.

“Tanıştığımıza memnun olduk mu, sahiden?”

“Güvenebilir miyim size?”

♩ ♪ ♫ ♬ La mer est calme — Ben Mazué

--

--

I am telling my story while I am learning, trying to learn and read. Öğrenirken görmeye çalışırken okurken hikayemi anlatıyorum.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bükre Kay

Bükre Kay

13 Followers

I am telling my story while I am learning, trying to learn and read. Öğrenirken görmeye çalışırken okurken hikayemi anlatıyorum.